จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(niche market) ปี2561

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(niche market) ปี2561 

วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2561   นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(niche market) ปี2561 ณ กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ อ.วังวิเศษ. และกลุ่มอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิม ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 29 ราย