กิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย

กิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย

       วันที่ 5 มีนาคม 2561 ข้าราชการพร้อมด้วยลูกจ้างในสังกัด ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 1 และ วันจันทร์ที่สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ตามนโยบายนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย (Thai Nation Flag Day) หล่อหลอมความสามัคคีก่อเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง