ตรวจประเมินแปลงข้าว GAP

ตรวจประเมินแปลงข้าว GAP

             วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางกุหลาบ สัจจะบุญทวี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวอุบลวรรณ  ทองชั่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตรวจประเมินแปลงข้าว GAP  ณ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน และ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง