งานวันเก็บเกี่ยวข้าวประจำปีของสหกรณ์การเกษตรนาโยง

งานวันเก็บเกี่ยวข้าวประจำปีของสหกรณ์การเกษตรนาโยง

                      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นางลักษณี มีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2560 ได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวข้าว จึงจัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวประจำปีของสหกรณ์การเกษตรนาโยง เพื่ออนุรักษ์การเก็บข้าวด้วยมือ ณ สหกรณ์เกษตรนาโยง จังหวัดตรัง