จัดประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2561

จัดประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2561

              วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางกุหลาบ สัจจะบุญทวี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2561โดยมีประธานศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วม จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านปลักมาลัย อำเภอละงู จังหวัดสตูล