บรรยายความรู้เรื่องแก่ผู้เข้าค่ายข้าวภาคใต้ โครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย”ปี 2560

บรรยายแก่ผู้เข้าค่ายข้าวภาคใต้ โครงการ อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทยปี 2560 

 

                        วันที่ 9 ตุลาคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงและ นางกุหลาบ สัจจะบุญทวี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ,กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ แก่ผู้เข้าค่ายข้าวภาคใต้ โครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย”ปี 2560 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 20 ราย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง