ต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ที่มาศึกษาดูงาน

ต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ที่มาศึกษาดูงาน  

               วันที่ 1- 2 สิงหาคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ที่มาศึกษาดูงาน  และมอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสถานที่จริง โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 295 ราย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง