ร่วมตรวจสอบแปรสภาพข้าวสังข์หยดพัทลุง

ร่วมตรวจสอบแปรสภาพข้าวสังข์หยดพัทลุง 

             วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางกุหลาบ สัจจะบุญทวี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมตรวจสอบแปรสภาพข้าวสังข์หยดพัทลุง เพื่อตรวจสอบผู้ประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนโรงสีข้าว ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และขึ้นทะเบียนขอใช้สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ : GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ณ อำเภอควนขนุน อำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน อำเภอเมือง อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง