ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้

ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้

          วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ  ทองชั่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการการคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่ภาคใต้ มีผู้เข้าร่วม 200 ราย ณ ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่