วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้การจัดการระบบควบคุมภายในและองค์ความรู้เรื่องข้าว

วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้การจัดการระบบควบคุมภายในและองค์ความรู้เรื่องข้าว 

                    วันที่ 19  กรกฎาคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้การจัดการระบบควบคุมภายในและองค์ความรู้เรื่องข้าว โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 กิจกรรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ ต.นาพละ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง