เก็บตัวอย่างแมลงแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1

เก็บตัวอย่างแมลงแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1

              วันที่ 7 กรกฎาคม 25602560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายปรินทร์ โกมลเสนาะ นักวิชาการเกษตร และ นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร เก็บตัวอย่างแมลงแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ตามโครงการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแมลงในแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี1 ในฤดูแล้ง ปี 2560 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง