โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองกรค์ชาวนา กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองกรค์ชาวนา กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

               วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายสุธรรม มีพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายถาวร แก้วดุก  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองกรค์ชาวนา กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง