ร่วมประชุม ISTA Annual Meeting 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ร่วมประชุม ISTA Annual Meeting 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

              วันที่ 17-21 มิถุนายน 2560 นายวินัย ชมพูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมด้วย นางจำเนียร  เจียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และ น.ส.ดวงพร  อังสุมาลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้รับเชิญจากสมาคมเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (Intemational Seed Testing Association : ISTA) เข้าร่วมประชุม ISTA Annual Meeting 2017 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และทิศทางความร่วมมือในการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกรมการข้าว ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา