งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560ควนขนุน จ.พัทลุง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ควนขนุน จ.พัทลุง

            วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายปรินทร์ โกมลเสนาะ นักวิชาการเกษตร และ นายสิทธิพงศ์ แสงทอง นักวิชาการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 สนับสนุนเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เพื่อการวางแผนการผลิต และเข้าใจถึงปัจจัยการผลิต โดยมีนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมจำนวน 400 คน ณ บ้านควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง