งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ท่าแพ จ.สตูล

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ท่าแพ จ.สตูล

       วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 สนับสนุนเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เพื่อการวางแผนการผลิต และเข้าใจถึงปัจจัยการผลิต โดยมีว่าที่ร้อยตรี ไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมจำนวน 300 คน ณ ศพก. แปร-ระ ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จ.สตูล