งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.นาโยง จ.ตรัง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.นาโยง จ.ตรัง

         วันที่ 13 มิถุนายน  2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 สนับสนุนเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เพื่อการวางแผนการผลิต และเข้าใจถึงปัจจัยการผลิต โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ณ บ้านนาข้าวเสีย ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง