งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

               วันที่ 23-25 พฤษภาคม  2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายสนิท หนูพ่วงนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 สนับสนุนเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เพื่อการวางแผนการผลิต และเข้าใจถึงปัจจัยการผลิต ณ ศพก.อำเภอเมือง ต. เกตตรี อ.เมือง, ศพก.อำเภอละงู ต.กำแพง อ.ละงู และ ศพก. อำเภอควนกาหลง ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล