ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

              วันที่ 24- 25 เมษายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันข้าวและชาวนาไทย และสานนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กิจกรรมรักษาความสะอาด 5  ส. ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง