งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิต โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ 2560

งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิต โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ 2560 

           วันที่ 5 เมษายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิต โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ 2560 และมอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวชนชาวนา ภายใต้โครงการพระราชดำริ โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน  300 ราย ณ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านปลักมาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล