งานเทิดไท้องค์ราชันการฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวีถีชีวิตชาวนาในรูปแบบส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม

งานเทิดไท้องค์ราชันการฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวีถีชีวิตชาวนาในรูปแบบส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม

           วันที่ 27 มีนาคม 2560 นายสุรพล ยศเทียม ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าวและนางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการปกครอง จัดงานเทิดไท้องค์ราชันการฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวีถีชีวิตชาวนาในรูปแบบส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม และมอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวชนชาวนา ภายใต้โครงการพระราชดำริ โดยมีนายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 500 ราย ณ บ้านวังลำ ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง