คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศึกษาดูงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ศึกษาดูงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

            วันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงเพื่อได้มีความรู้  ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพต่อไป