ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียนตามโครงการเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียนตามโครงการเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 2 มีนาคม 2560 นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียนตามโครงการเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้โครงการพระราชดำริเพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว วัฒนธรรม ประเพณีข้าว ณ โรงเรียนเพียงหลวง 4 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล