ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560

 ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560

วันที่ 27 มกราคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 เพื่อเป็นการพัฒนาสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนได้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณ คุณภาพ และมูลค่า โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนา 50 ราย ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง