ส่งมอบถุงยังชีพแก่เกษตรกรและร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ต.นาตาล่วง, ต.หนองตรุด,ต.นาโต๊ะหมิง,ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

ส่งมอบถุงยังชีพแก่เกษตรกรและร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ต.นาตาล่วง, ต.หนองตรุด,ต.นาโต๊ะหมิง,ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

วันที่ 25 มกราคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ร่วมใจกันสานนโยบายของกรมการข้าว ส่งความห่วงใยและส่งมอบถุงยังชีพแก่เกษตรกรและร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อช่วยฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ต.นาตาล่วง, ต.หนองตรุด,ต.นาโต๊ะหมิง,ต.บางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง