“การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี”

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

                   วันที่ 23 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานีและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ร่วมประชุมชี้แจง โครงการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง