ข่าวกิจกรรม

ณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เข้าศึกษาดูงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 นายสนิท  หนูพ่วง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพัทลุง

ถ่ายทอดความรู้การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Display # 
Title Author Hits
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน​ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี​ 2563​ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว​ Written by webmaster 0
นางลักษณี มีธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงเป็นคณะกรรมการเข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี Written by webmaster 2
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์แปลงพันธ์ข้าว กข 79 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านขาว Written by webmaster 1
จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 โดยมีนางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาฯ 50 คน Written by webmaster 1
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี นำโดยนายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีและคณะ Written by webmaster 1
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาปด Written by webmaster 1
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาเมร่ Written by webmaster 1
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านวังคีรี Written by webmaster 9
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ Written by webmaster 4
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาข้าวเสีย Written by webmaster 5