วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
เพื่อชาวไทย

พันธกิจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

๑.ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นและการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน

  ๒.เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์

  ๓.บริการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์พันธุ์