ประกวดราคาจ้างการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคใต้ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ในวันข้าวและชาวแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเลกทอรนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคใต้

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561

ในวันข้าวและชาวแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเลกทอรนิกส์ (e-bidding)