ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุม อาคารบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ภายใต้สำนักงานส่ง เสริมการผลิตข้าว ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมการอบรมวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อเข้านิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งโรงสีข้าวGMP จังหวัดตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลัง ปีที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการรับบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม

พร้อมคณะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงเป็นคณะกรรมการเข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดกิจกรรม “วันรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลปลูกข้าว” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา โรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

อ่านเพิ่มเติม

จัดการประชุมชี้แจงกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

จัดการประชุมชี้แจงกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

รประชุมชี้แจงกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่ิอนที่เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมปลูกป่า ภาย ใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อเข้านิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทำสื่อและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่คณะครู นักเรียนผู้ปกครอง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาโรงเรียนเพียงหลวง 4

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563

อ่านเพิ่มเติม

ทำบุญครบรอบสถาปนา 35 ปี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS.

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ,กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ แก่ผู้ศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation)

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แงะการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP ด้าน ICS

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อชี้แจงการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลนาวง

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่องปี 2562 (ครั้งที่ 2)ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโคกสะบ้า

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรม ประชุม หน่วยงานภาคีร่วมกับ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

​ จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่องปี 2562 (ครั้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่องปี 2562 (ครั้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่องปี 2562 (ครั้งที่ 2)ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำโครงการศักยภาพกระบวนการผลิต สินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีบวงสรวงแม่โพสพ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์หลักและชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์หลัก เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่ามะนาว

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร​จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่ามะนาว

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมหารือโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนกลอย

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 5/2563

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมทางไกล (GIN Conference) การชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุม "การสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะ" ผ่านระบบการประชุมทางไกลล ผ่านระบบ Gin Conference

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนกลอย

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเขาพังไกร

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวท.พัทลุง ผ่านรายการที่นี่เมืองลุง ในหัวข้อภารกิจของหน่วยงานความก้าวหน้าโครงการพัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (T1)

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

อ่านเพิ่มเติม

นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม             กลุ่มแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล (อ.พ.ก) ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม

เป็นวิทยากรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลง ซื้อ-ขาย ข้าวนาแปลงใหญ่ ระหว่างโรงสีเกียรติคงทนพาณิชย์กับแปลงใหญ่ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมการประชุม Web conference พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาทุ่งเคียน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเพิ่มศักรยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธารในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ,กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านสวนสันติสุข

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมสัมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนหาดทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563


18 6 63

 

- เกษตรกรทั่วไป

   ลด 5% เมื่อซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป

- ตัวแทนจำหน่าย

   ลด 5% เมื่อซื้อ 5,000 - 499,999 บาท
   ลด 8% เมื่อซื้อ 500,000 บาทขึ้นไป

 

ดาวน์โหลด เอกสารการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว...
ข้าวกข49, ข้าวสังข์หยดพัทลุง, ข้าวเล็บนกปัตตานี, ข้าวเฉี้ยงพัทลุง
ได้ที่ >>> http://bit.ly/324t0M8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-7484-0103(ในวันและเวลาราชการ)

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 908-604-6894