ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ลงพื้นที่ชี้แจงคุณสมบัติเกษตรกรที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562  

อ่านเพิ่มเติม

หว่านปอเทือง ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับ นายธนิตย์  เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุม(กลุ่มเตรียมความพร้อม)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมประจำเดือน และพร้อมใจกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน และกรมการข้าวระดับภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

อ่านเพิ่มเติม

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านข้าว โครงการเทศบาลเขาเจียกพบประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านข้าว โครงการเทศบาลเขาเจียกพบประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านข้าวเนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day) และบริการทางการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561”

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(niche market) ปี2561 

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด 

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย

อ่านเพิ่มเติม

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านเพิ่มเติม

ถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดูงาน

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP seed

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินแปลงข้าว GAP

อ่านเพิ่มเติม

งานวันเก็บเกี่ยวข้าวประจำปีของสหกรณ์การเกษตรนาโยง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

" วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 " 

อ่านเพิ่มเติม

บรรยายแก่ผู้เข้าค่ายข้าวภาคใต้ โครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย”ปี 2560   

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแถลงข่าวบริจาคข้าวสารช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและบรรยายให้ความรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมชาวนารุ่นใหม่ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา 

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ที่มาศึกษาดูงาน  

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญครบรอบปีที่ 32 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.สตูล

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมตรวจสอบแปรสภาพข้าวสังข์หยดพัทลุง 

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนาปี 2560 กิจกรรมย่อยศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน 

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมอบรม หลักสูตร “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา” 

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ระดับกระทรวง 

อ่านเพิ่มเติม

วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้การจัดการระบบควบคุมภายในและองค์ความรู้เรื่องข้าว 

อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบปัจจัยการผลิตและชุดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวชนชาวนา ภายใต้โครงการพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

เก็บตัวอย่างแมลงแปลงขยายพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2560

อ่านเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2560 จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAP ข้าว สำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองกรค์ชาวนา กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุม ISTA Annual Meeting 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมโครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2560 บ้านนาโยงใต้ จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการ 5ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมโครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ควนขนุน จ.พัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 นาพละ จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองกรค์ชาวนา

อ่านเพิ่มเติม

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ท่าแพ จ.สตูล

อ่านเพิ่มเติม

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.นาโยง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประจำร้านงานกาชาดของดีเมืองลุง ประจำปี 2560 

อ่านเพิ่มเติม

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลง

อ่านเพิ่มเติม

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับ ท่านรองกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวและท่านไชยวัฒน์ วัฒนชัย ที่ปรึกษากรมการข้าว 

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตขาวด้วยการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) 

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามตรวจวัดการเจริญเติบโต แปลงทดลองพันธุ์ข้าว กข 61

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ 2560

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ 

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด 

อ่านเพิ่มเติม

งานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิต โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปีงบประมาณ 2560 

อ่านเพิ่มเติม

งานเทิดไท้องค์ราชันการฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวีถีชีวิตชาวนาในรูปแบบส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมสัมมนา “การเสริมสร้างสมรรถณะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ”

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเพื่อชี้แจงและฝึกปฏิบัติระบบบริหารจัดการคลังเมล็ดพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับกลุ่มเกษตรกรจาก อ.เชียรใหญ่ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ มาศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ศึกษาดูงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียนตามโครงการยุวชนชาวนา 

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการ Single Command

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียนตามโครงการเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

อ่านเพิ่มเติม

งานวันเก็บเกี่ยวข้าว สมโภชข้าว และงานวันรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2560 

อ่านเพิ่มเติม

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวิชาการ “เปิดบ้านรับน้อง”พัทลุงพิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม

 ร่วมเกี่ยวข้าวเล็บนกปัตตานีและมอบเครื่องสีข้าวให้กับโรงเรียนโคกชะแง้

อ่านเพิ่มเติม

“อกม. รวมน้ำใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยภาคใต้” 

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามสถานการณ์แปลงฯ และประชุมจัดชื้อคืนข้าวเฉี้ยงและข้าวสังหยด 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) ครั้งที่ 2 

อ่านเพิ่มเติม

เก็บข้าวเล็บนกปัตตานี ภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงาน “สืบสานงานข้าว เล่าเรื่องเรียนรู้ ฟื้นฟูประเพณี” 

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสินแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวเฉี้ยงพัทลุง ฤดูฝน ปี 2559

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสินแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวปทุมธานี 1 ฤดูฝน ปี 2559

อ่านเพิ่มเติม