ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่องปี 2562 (ครั้งที่ 2)ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำโครงการศักยภาพกระบวนการผลิต สินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีบวงสรวงแม่โพสพ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์หลักและชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์หลัก เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่ามะนาว

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร​จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านท่ามะนาว

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมหารือโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรายได้ของประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนกลอย

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว ครั้งที่ 5/2563

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมทางไกล (GIN Conference) การชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุม "การสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะ" ผ่านระบบการประชุมทางไกลล ผ่านระบบ Gin Conference

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านดอนกลอย

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเขาพังไกร

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ข่าวออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวท.พัทลุง ผ่านรายการที่นี่เมืองลุง ในหัวข้อภารกิจของหน่วยงานความก้าวหน้าโครงการพัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมการประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (T1)

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

อ่านเพิ่มเติม

นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม             กลุ่มแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล (อ.พ.ก) ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม

เป็นวิทยากรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลง ซื้อ-ขาย ข้าวนาแปลงใหญ่ ระหว่างโรงสีเกียรติคงทนพาณิชย์กับแปลงใหญ่ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมโครงการสัมมนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมการประชุม Web conference พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาทุ่งเคียน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเพิ่มศักรยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธารในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ,กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านสวนสันติสุข

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมสัมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนหาดทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2562 ข้าวพันธุ์ เฉี้ยงพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยาย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นำโดยนางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ตรวจประเมินรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ แบบรายกลุ่ม ปี 2562 (1ล้านไร่) (กลุ่มT3)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นำโดยนางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ตรวจประเมินรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ แบบรายกลุ่ม ปี 2562 (1ล้านไร่) (กลุ่มT2)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง (เกษตรสร้างชาติ)

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มต่อเนื่อง (T1และT2) ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านควนโท๊ะ และกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

อ่านเพิ่มเติม

ออกติดตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและการบริการหลังการขาย ณ อ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.พัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับ นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานพระราชดำริ และคณะ ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเพียงหลวง ๔ ภายใต้โครงการพระราชดำริ และเกษตรชาวนาบนเกาะสุไหงมูโซ๊ะ

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 ณ ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม ให้คำแนะนำ และกำกับดูแลการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย และข้าวพันธุ์ ปทุมธานี1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโรด จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม ให้คำแนะนำ และกำกับดูแลการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเพลิง

อ่านเพิ่มเติม

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมการประเมินความชอบลักษณะทางการเกษตรของข้าวพื้นเมืองพันธุ์อัลฮัมดุลิลละห์โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม        ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มเกษตรกรร่วมใจอนุรักษ์

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ,กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ แก่ผู้ศึกษาดูงานโครงการข้าวอัลฮัม นำชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มทำนาอินทรีย์บ้านพังดาน

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านปากเหมือง ตำบลควนชลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมวางแผน เตรียมดำเนินงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.ตำบลกำแพง

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเพลิง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7,100 กิโลกรัม

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์นิเวศวิถีโคกทราย

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะทำงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอควนกาหลง ตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านปากเหมือง และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเพลิง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรคันตรายชัยวัตน์จตุรทิศและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

ออกติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ในกิจกรรมประเมิณศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560-2562

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ในงาน Br Open House2019 ณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม ให้คำแนะนำ การบันทึกเอกสารระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ให้กับสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ ปี2562 เพื่อเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินแปลงข้าว GAP

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรคุณภาพเพื่อตอบสนองตลาดภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่1/2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นำโดยนายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1)

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมสัมมนาประจำปี 2563 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกรมการข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้แก่อาจารย์และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูงาน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นำโดยนายอมรศักดิ์ แววศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาทุ่งเคียน ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร      (รัชกาลที่ 9) เนื่องใน " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 "

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินแปลงขยายพันธุ์ข้าวทั้งสิ้นพื้นที่ 280 ไร่ สมาชิกกลุ่ม 28 ราย ณ แปลงผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบุตาวงษ์ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกสะบ้า ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประชุมวางแผนการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 7/2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่และคณะจากกรมการข้าว ตรวจติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่นาข้าวเสียต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ประชุมข้าราชการประจำเดือน ตุลาคม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ของกรมการข้าว โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ Gin Conference

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ อ.นาโยง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม