ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมทางไกล โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79

อ่านเพิ่มเติม

  จัดเวทีประชุม เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับ แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมหน่วยงานภาคี ร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

  ร่วมสัมมนามอบแนวทางการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

อ่านเพิ่มเติม

เข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวและวัสดุการผลิตคงคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (T2) ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2564

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (T2) ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว และ นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดเวทีประชุมเพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดเวทีประชุม เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน ระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดเวทีประชุม เพื่อทบทวนรายละเอียดกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

อ่านเพิ่มเติม

  ร่วมจัดเวทีประชุมการลงมติการเข้าร่วม โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดเวทีประชุมการลงมติ การเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมตรวจติดตามงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

จัดส่งกระสอบพลาสติกสาน จำนวน 1000 ใบ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 ปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 ปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์เล็บนกปัตตานี ชั้นพันธุ์ขยายและ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการวิจัย ตัวชี้วัดที่ 8

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ผ่านระบบทางไกลออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 ปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจรับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1 เครื่อง ณ. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์T2 ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์T2 ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการศูนย์ข้าวชุมชน และให้คำแนะนำเกษตรกรนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 และ T3 ปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลเกตรี ตำบลเขาขาว ตำบลแประ และตำบลน้ำผุด

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานวันดินโลก โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ สถานีพัฒนาที่ดิน ต.ดอนทราย

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ระยะข้าวตั้งท้องและออกดอก ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านค่ายไทย

อ่านเพิ่มเติม

จัดนิทรรศการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.สตูล

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านวังคีรี

อ่านเพิ่มเติม

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมประจำเดือน ณ อาคารบริหารทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564 พร้อมต้อนรับนายชาญธวัช แง้เจริญกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2 และฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

  ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาข้าวเสีย

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเละถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกสะบ้า

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านสวนสันติสุข

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจนับรายละเอียด เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

 ร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 7/2563

อ่านเพิ่มเติม

ข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และรณรงค์ ให้เกษตรกรตัดพันธุ์ปน ข้าวฤดูฝน/63

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation) จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดตรัง (Chief Of Operation)

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ณ วัดปลักปอม

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดพระบาทสมเด็จพระบรมชากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2 และฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมอบรมตามโครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย รุ่นที่ 2 ฤดูฝน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

ควบคุมกำกับการเก็บเกี่ยวข้าว และสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ,กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุม อาคารบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม