ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน​ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี​ 2563​ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว​

อ่านเพิ่มเติม

นางลักษณี มีธรรม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงเป็นคณะกรรมการเข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์แปลงพันธ์ข้าว กข 79 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวบ้านขาว

อ่านเพิ่มเติม

จัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 โดยมีนางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาฯ 50 คน

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี นำโดยนายอัมพร ทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานีและคณะ

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาปด

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาเมร่

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านวังคีรี

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาข้าวเสีย

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาทุ่งเคียน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเพิ่มศักรยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2563 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธารในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ,กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่อง ปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านสวนสันติสุข

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมสัมนาชี้แจงโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 โดยมี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และระบบตรวจประเมินเกษตรกรเพื่อนำไปสู่การตรวจรับรอง GAP

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนหาดทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2562 ข้าวพันธุ์ เฉี้ยงพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยาย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นำโดยนางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ตรวจประเมินรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ แบบรายกลุ่ม ปี 2562 (1ล้านไร่) (กลุ่มT3)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี นำโดยนางสาวจรัญญา ศรีวิโรจน์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ตรวจประเมินรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ แบบรายกลุ่ม ปี 2562 (1ล้านไร่) (กลุ่มT2)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง (เกษตรสร้างชาติ)

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กลุ่มต่อเนื่อง (T1และT2) ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านควนโท๊ะ และกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

อ่านเพิ่มเติม

ออกติดตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและการบริการหลังการขาย ณ อ.ระโนด จ.สงขลา และ อ.เมือง จ.พัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับ นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานพระราชดำริ และคณะ ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเพียงหลวง ๔ ภายใต้โครงการพระราชดำริ และเกษตรชาวนาบนเกาะสุไหงมูโซ๊ะ

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563 ณ ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม ให้คำแนะนำ และกำกับดูแลการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย และข้าวพันธุ์ ปทุมธานี1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโรด จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม ให้คำแนะนำ และกำกับดูแลการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเพลิง

อ่านเพิ่มเติม

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมประชุมการประเมินความชอบลักษณะทางการเกษตรของข้าวพื้นเมืองพันธุ์อัลฮัมดุลิลละห์โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม        ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มเกษตรกรร่วมใจอนุรักษ์

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ,กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ แก่ผู้ศึกษาดูงานโครงการข้าวอัลฮัม นำชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มทำนาอินทรีย์บ้านพังดาน

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านปากเหมือง ตำบลควนชลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมวางแผน เตรียมดำเนินงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.ตำบลกำแพง

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเพลิง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7,100 กิโลกรัม

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์นิเวศวิถีโคกทราย

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะทำงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 และวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอควนกาหลง ตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงและให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านปากเหมือง และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านเพลิง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรคันตรายชัยวัตน์จตุรทิศและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

ออกติดตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ในกิจกรรมประเมิณศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2560-2562

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ในงาน Br Open House2019 ณ โรงเรียนบูรณะรำลึก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม ให้คำแนะนำ การบันทึกเอกสารระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ให้กับสมาชิกโครงการนาแปลงใหญ่ ปี2562 เพื่อเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินแปลงข้าว GAP

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรคุณภาพเพื่อตอบสนองตลาดภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่1/2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นำโดยนายเฉิมศักดิ์ ขุนจัน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1)

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมสัมมนาประจำปี 2563 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกรมการข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้แก่อาจารย์และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดูงาน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินฯ จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นำโดยนายอมรศักดิ์ แววศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมติดตามกับคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ปี 2562 (กลุ่มT1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาทุ่งเคียน ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร      (รัชกาลที่ 9) เนื่องใน " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 "

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินแปลงขยายพันธุ์ข้าวทั้งสิ้นพื้นที่ 280 ไร่ สมาชิกกลุ่ม 28 ราย ณ แปลงผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบุตาวงษ์ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกสะบ้า ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประชุมวางแผนการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 7/2562 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่และคณะจากกรมการข้าว ตรวจติดตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่นาข้าวเสียต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ประชุมข้าราชการประจำเดือน ตุลาคม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ของกรมการข้าว โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ Gin Conference

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ อ.นาโยง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมนยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

  ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้แก่อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ดูงาน

อ่านเพิ่มเติม

เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม

  ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ภายใต้โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

จัดนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับข้าวสังข์หยด ในงานวันโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาดและนิทรรศการทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ประชุมข้าราชการประจำเดือน

อ่านเพิ่มเติม

นักวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม

 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราชการ 2562

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พัทลุง จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ข้าวเล็บนกปัตตานี ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ชี้แจงการเพิ่มพื้นที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79และพันธุ์ กข 49  ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอระโนด

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะผู้ติดตามงานตามแผนยุทศาสตร์และตัวชีวัดปี 2562 จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว 

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น และจัดทำระบบควบคุมภายใน(ICS) ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านวังคีรี

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พัทลุง จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญครบรอบสถาปนา 34 ปี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลนาหมื่นศรี

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกสะบ้า ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ่านเพิ่มเติม