ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์T2 ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์T2 ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามโครงการศูนย์ข้าวชุมชน และให้คำแนะนำเกษตรกรนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามและร่วมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ T2 และ T3 ปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ตำบลเกตรี ตำบลเขาขาว ตำบลแประ และตำบลน้ำผุด

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานวันดินโลก โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ณ สถานีพัฒนาที่ดิน ต.ดอนทราย

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ระยะข้าวตั้งท้องและออกดอก ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านค่ายไทย

อ่านเพิ่มเติม

จัดนิทรรศการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.สตูล

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านวังคีรี

อ่านเพิ่มเติม

ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประชุมประจำเดือน ณ อาคารบริหารทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564 พร้อมต้อนรับนายชาญธวัช แง้เจริญกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2 และฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

  ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาข้าวเสีย

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเละถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกสะบ้า

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านสวนสันติสุข

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจนับรายละเอียด เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

 ร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 7/2563

อ่านเพิ่มเติม

ข้าราชการศูนย์ฯ ร่วมกับข้าราชการทุกภาคส่วนเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์และรณรงค์ ให้เกษตรกรตัดพันธุ์ปน ข้าวฤดูฝน/63

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation) จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดตรัง (Chief Of Operation)

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ณ วัดปลักปอม

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดพระบาทสมเด็จพระบรมชากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563 รุ่นที่ 2 และฤดูแล้ง ปี 2564 รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ดำเนินการจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2563 เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมอบรมตามโครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์จำหน่าย รุ่นที่ 2 ฤดูฝน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

ควบคุมกำกับการเก็บเกี่ยวข้าว และสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ,กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เข้าร่วมงานพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุม อาคารบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ภายใต้สำนักงานส่ง เสริมการผลิตข้าว ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมการอบรมวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อเข้านิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งโรงสีข้าวGMP จังหวัดตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลัง ปีที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามให้คำแนะนำโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้โครงการรับบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบทดสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฏร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม

พร้อมคณะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงเป็นคณะกรรมการเข้าตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ฤดูฝน ปี 2563 ข้าวพันธุ์ กข79 ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดกิจกรรม “วันรณรงค์เริ่มต้นฤดูกาลปลูกข้าว” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา โรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

อ่านเพิ่มเติม

จัดการประชุมชี้แจงกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

จัดการประชุมชี้แจงกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

รประชุมชี้แจงกิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน (ICS) ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่ิอนที่เฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมปลูกป่า ภาย ใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อเข้านิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดทำสื่อและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมการประชุมหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่คณะครู นักเรียนผู้ปกครอง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนาโรงเรียนเพียงหลวง 4

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2563

อ่านเพิ่มเติม

ทำบุญครบรอบสถาปนา 35 ปี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS.

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและเป็นวิทยากร บรรยายความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ,กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ แก่ผู้ศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation)

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แงะการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP ด้าน ICS

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อชี้แจงการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลนาวง

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS) กลุ่มต่อเนื่องปี 2562 (ครั้งที่ 2)ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโคกสะบ้า

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

อ่านเพิ่มเติม