ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม

  ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการปลูกข้าวสังข์หยดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ภายใต้โครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

จัดนิทรรศการทางวิชาการเกี่ยวกับข้าวสังข์หยด ในงานวันโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาดและนิทรรศการทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมงานวันสาธิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ประชุมข้าราชการประจำเดือน

อ่านเพิ่มเติม

นักวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลังประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม

 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราชการ 2562

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พัทลุง จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ข้าวเล็บนกปัตตานี ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ชี้แจงการเพิ่มพื้นที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79และพันธุ์ กข 49  ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอระโนด

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะผู้ติดตามงานตามแผนยุทศาสตร์และตัวชีวัดปี 2562 จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว 

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น และจัดทำระบบควบคุมภายใน(ICS) ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านวังคีรี

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พัทลุง จัดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญครบรอบสถาปนา 34 ปี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลนาหมื่นศรี

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกสะบ้า ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเป็นวิทยากรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2562  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พัทลุง จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน ICS คณะกรรมการกลุ่ม ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่น้ำผุด ม.2 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พัทลุง จัดเวทีเรียนรู้ระบบควบคุมภายใน ICS คณะกรรมการกลุ่ม ณ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น และจัดทำระบบควบคุมภายใน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกรมการข้าว ระดับเขต 

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมชี้แจงการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านควนขนุน 

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามลคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ณ กลุ่มแปลงใหญ่ตำบลนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พัทลุง จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS 1 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ทำนาบ่อหินสามัคคี ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง จัดสถานีงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ตลาดต้นไทร อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS)โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านควนโท๊ะ 

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS) โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) ครั้งที่ 1 ณ กลุ่มแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเกตรี

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมระบบควบคุมภายใน (ICS)​โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP)​ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพัทลุง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.2562 

อ่านเพิ่มเติม

นิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม

การติดตามงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2562

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมอบรม เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมสัมมนาโครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับนายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าวและคณะที่มาตรวจเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชนในเขตภาคใต้ ภายใต้โครงการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ปี 2562 

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 

อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ติดตามแปลงนาเกษตรกร การศึกษาช่วงเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม

งานแสดงผลงานศูนย์ข้าวชุมชนในเขตภาคใต้ (ต้นแบบ) ภายใต้โครงการผลิตสินค้าข้าวได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ปี 2562 

อ่านเพิ่มเติม

  จัดอบรมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น และจัดทำระบบควบคุมภายใน (ICS)

อ่านเพิ่มเติม

 ลงพื้นที่ชี้แจงคุณสมบัติเกษตรกรที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

หว่านปอเทือง ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับ นายธนิตย์  เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุม(กลุ่มเตรียมความพร้อม)

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมประจำเดือน และพร้อมใจกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน และกรมการข้าวระดับภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม

ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

อ่านเพิ่มเติม

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านข้าว โครงการเทศบาลเขาเจียกพบประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านข้าว โครงการเทศบาลเขาเจียกพบประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านข้าวเนื่องในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(field day) และบริการทางการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561”

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) ครั้งที่1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(niche market) ปี2561 

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด 

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย

อ่านเพิ่มเติม

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

อ่านเพิ่มเติม

ถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดูงาน

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP seed

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจประเมินแปลงข้าว GAP

อ่านเพิ่มเติม

งานวันเก็บเกี่ยวข้าวประจำปีของสหกรณ์การเกษตรนาโยง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

" วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 " 

อ่านเพิ่มเติม

บรรยายแก่ผู้เข้าค่ายข้าวภาคใต้ โครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย”ปี 2560   

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแถลงข่าวบริจาคข้าวสารช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 

อ่านเพิ่มเติม

จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและบรรยายให้ความรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 

อ่านเพิ่มเติม

จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมชาวนารุ่นใหม่ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา 

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ที่มาศึกษาดูงาน  

อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญครบรอบปีที่ 32 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.ตรัง

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.สตูล

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมตรวจสอบแปรสภาพข้าวสังข์หยดพัทลุง 

อ่านเพิ่มเติม

เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนาปี 2560 กิจกรรมย่อยศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน 

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมอบรม หลักสูตร “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา” 

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวไร่แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ระดับกระทรวง 

อ่านเพิ่มเติม